Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Tang dynasty, 618-907--Sources

pages    1  2     prev  | next
Cefu yuangui 册府元龜
Chang'an yu Luoyang 長安與洛陽 : 地圖. [Chōan to Rakuyō 長安と洛陽. Chinese]
Fengshi wenjian ji jiaozhu 封氏聞見記校注
Fengshi wenjian ji 封氏聞見記. Sheshi suibi 涉史隨筆
Jiaozheng Tang caizi zhuan 校正唐才子傳. Tang yin guiqian 唐音癸籤
Jōgan seiyō貞觀政要. [Zhenguan zhengyao 貞觀政要. Japanese & Chinese]
Li Xiangguo lunshi ji 李相國論事集. Li Xiangguo yiwen 李相國遺文
Lu Xuangong zouyi 陸宣公奏議
Lu Zhi wen 陸贄文
Lunheng : wai shiyizhong 論衡 : 外十一種
Sui Tang Wudai jingji shiliao huibian jiaozhu 隋唐五代經濟史料彙編校注
Sui-Tang jiahua 隋唐嘉話. Da Tang xinyu 大唐新語
Sui-Tang jiahua 隋唐嘉話. Tangguo shibu [Tang guoshi bu] 唐國史補
Tang da zhaoling ji 唐大詔令集
Tang huiyao 唐會要
Tang Taizong ji 唐太宗集
Tangguo shibu [Tan guoshi bu] 唐國史補. Yinhualu 因話錄
Tangjian 唐鑑
Tangjian 唐鑑
Tanglü shuyi 唐律疏議
pages    1  2     prev  | next