Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Voyages and travels--China--History

pages    1     prev  |  next
The Blacks of premodern China
The great Chinese travelers : an anthology
Lidai youji xuan 歷代遊記選
Lidai youji xuan 歷代遊記選
Yingya shenglan jiaozhu 瀛涯勝覽校注. [Yingyai shenglan jiaozhu]
Yingya shenglan 瀛涯勝覽. [Yingyai shenglan 瀛涯勝覽]
Zheng He hanghai tu 鄭和航海圖
Zheng He yanjiu ziliao xuanbian 鄭和硏究資料選編
Zhongguo gudai jiyou wenxue yinghua 中國古代紀遊文學英華
pages    1     prev  |  next