Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Yunnan Sheng 雲南省--Description and travel

pages    1     prev  |  next
China then 1943 now 1994 : an American's unforgettable impressions of Yunnan Province
      Yi ge Meiguoren nanwang de Yunnan yinxiang 一个美國人難忘的雲南印象, 1943-1994

Dali xingji 大理行記. Dianyouji 滇遊記. Diannan xinyu 滇南新語. Weixi jianwenji 維西見聞記. Nanzhong zashuo 南中雜說. Dianzaiji 滇載記
Dian Qian jixing 滇黔寄興
Dianhai yuhengzhi 滇海虞衡志. Liangzhou yiwuzhi 涼州異物志. Dianhai yuhengzhi jiaokanji 滇海虞衡志校勘記
Dianxing jicheng 滇行紀程. Donghuan jicheng 東還紀程. Donghuan jicheng xuchao 東還紀程續抄. Manshu 蠻書. Manshu jiao’e 蠻書校譌. Manshu xujiao 蠻書續校
Into China
The mystery rivers of Tibet : a description of the little-known land where Asia's mightiest rivers gallop in harness through the narrow gateway of Tibet, its peoples, fauna, & flora
Naxizu jianshi 納西族簡史
Pumizu 普米族
Shushui Miaoshan 蜀水苗山
Wazu jianshi 佤族简史
Xizang ji 西藏記
Yunnan wenwu guji 雲南文物古跡
Yunnan youji 雲南遊記
pages    1     prev  |  next