Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chan 禪--China--History

pages    1     prev  |  next
Buddhist studies in the People's Republic of China, 1990-1991
Chan hua 禪話
Chanzong shishi kaobian 禪宗史實考辨
Chanzong yu Zhongguo wenhua 禪宗與中國文化
The development of Chinese Zen after the Sixth Patriarch in the light of Mumonkan
      [Die Entwicklung des chinesischen Ch'an nach Hui-nêng im Lichte des Wu-mên-kuan. English]

Fojiao Chanzong Daojiao Daojia yu Zhongguo wenhua 佛敎禪宗道敎道家與中國文化. [Chan yu Dao gailun 禪與道槪論]
Song Yuan Fojiao 宋元佛教
Wudeng huiyuan jieyin 五燈會元節引
Wudeng huiyuan 五燈會元
Wudeng huiyuan 五燈會元
Zhongguo Chanxue sixiang shi 中國禪學思想史. [Zengaku shisōshi. Chūgoku bubun. 禅學思想史. 中國部分. Chinese]
pages    1     prev  |  next