Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Calendar

pages    1     prev  |  next
Chinese chronology : a source of Sino-European widening horizons in the eighteenth century
Gongli nongli Huiliri duizhao biao 公歷農歷回歷日對照表 (公元 1911 - 2050)
Jinshi Zhong-Xi shiri duizhaobiao 近世中西史日對照表
Liangqiannian Zhong-Xili duizhao biao 兩千年中西曆對照表 = A Sino-Western calendar for two thousand years, 1-2000 A.D.
A notice of the Chinese calendar and a concordance with the European calendar
      [Zhong-Xi liri hebi 中西歷日合璧. De calendario sinico variæ notiones]

Qingdai Zhong-Xi libiao 清代中西曆表 (1573-1840)
Quanzhou Hongshi bainianli 泉州洪氏百年曆
Solar and lunar calendar : A.D. 1862-A.D. 2011 = Bai nianli 百年曆
Wannianli : Zhong-Xi duizhao, yinyang hebi 萬年曆 : 中西對照, 陰陽合璧
Xifang lisuanxue zhi shuru 西方曆算學之輸入
Yibainian yinyangli duizhaobiao 一百年陰陽曆對照表 (1881-1980)
Zhongguo nianli jianpu 中國年曆簡譜
Zhongguoshi liri he Zhong-Xi liri duizhao biao 中國史歴日和中西歷日對照表
pages    1     prev  |  next