Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Jesus Christ--History of doctrines

pages    1     prev  |  next
The Chinese face of Jesus Christ
Daoyuan jingcui 道原精萃. [Wanwu zhenyuan 萬物眞原. Tianzhu jiangsheng yinyi 天主降生引義. Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe 天主降生言行紀略. Zongtu dashilu 宗徒大事錄. Shengmu zhuan 聖母傳. Zongtu liezhuan 宗徒列傳. Jiaohuang Hongshu 敎皇洪序]
Lidai Yesu xingxiang : jiqi zai wenhuashi shang de diwei 歷代耶穌形象 : 及其在文化史上的地位. [Jesus through the centuries. Chinese]
Tianzhu jiangsheng yinyi 天主降生引義
Zhao Zichen wenji 趙紫宸文集. [Works of T.C. Chao]
pages    1     prev  |  next