Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Tang dynasty, 618-907

pages    1  2  3  4    prev | next
Sui-Tang jiahua 隋唐嘉話. Tangguo shibu [Tang guoshi bu] 唐國史補
Sui-Tang shihua 隋唐史話
Sui-Tang zhidu yuanyuan lüelun gao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tang zhidu yuanyuan lüelun gao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tang zhidu yuanyuanlüe lungao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tangshi xinbian 隋唐史新編
Sui-Tang-Wudai shi gangyao 隋唐五代史綱要
Sui-Tang-Wudai shi lunji 隋唐五代史論集
Sui-Tang-Wudai shi 隋唐五代史
Sui-Tang-Wudai shi 隋唐五代史
Sui-Tang-Wudai shi 隋唐五代史
Sui-Tang-Wudai shigang 隋唐五代史綱
Tang caizi zhuan jiaojian 唐才子傳校箋. [Tang caizi zhuan 唐才子傳]
Tang caizi zhuan 唐才子傳
Tang caizi zhuan 唐才子傳
Tang cishi kao 唐刺史考
Tang huiyao 唐會要
Tang ji yanjiu 唐伎研究
Tang Minghuang 唐明皇
Tang Taizong 唐太宗
pages    1  2  3  4    prev | next