Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Mongolia--Church history

pages    1     prev  |  next
Formatio cleri in Mongolia
Wenben, diyu yu jieshi de xin shijiao : Zhongguo Dongbei diqu de Jiduzongjiao yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu (Qingchu zhi Minguo) 文本、地域與解釋的新視角 : 中國東北地區的基督宗教與中西文化交流 (清初至民國)
Zai Hua Shengmu Shengxinhuishi minglu 在華聖母聖心會士名錄. [Elenchus of CICM missionaries in China, 1865-1955. Chinese]
Zhongguo Jidu zongjiao shiliao congkan 中國基督宗教史料叢刊 = Narratives from the Hinterlands
Zhunge'er Qi Zhasake yamen dang'an Jidu zongjiao shiliao 准格爾旗扎薩克衙門檔案基督宗教史料
pages    1     prev  |  next