Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Qing dynasty, 1644-1911

pages    1  2  3  4  5  6    prev | next
Histoire de l'empereur de la Chine
Hu Wenzhong Gong quanji 胡文忠公全集
Hu Wenzhong Gong quanji 胡文忠公全集
Imperial China, 900-1800
Jianming Qingshi 簡明清史
Jiudian beizheng 舊典備徵. Anlekangpingshi suibi 安樂康平室隨筆
Kang Yong Qian shiqi yutu huizhi yu jiangyu xingcheng yanjiu 康雍乾時期輿圖繪制與疆域形成硏究
Kangxi yu da Qing diguo 康熙與大清帝國
Kangxi zhuan 康熙傳
The Last emperors : a social history of Qing imperial institutions
Late Qing China and Meiji Japan : political & cultural aspects
Li Hongzhang pingzhuan : Zhongguo jindaihua de qishi 李鴻章評傳 : 中國近代化的起始. [Li Hung-chang and China's early modernization. Chinese]
Li Yan zhi mi : jiashen shishang 李岩之謎 : 甲申史商
The Li-fan Yuan in the early Ch'ing Dynasty
The life and thought of Sir Kai Ho Kai = He Qi shengping yu sixiang 何啟生平與思想
Local government in China under the Ch'ing
The Manchu way : the eight banners and ethnic identity in late imperial China
Manchus & Han : ethnic relations and political power in late Qing and early Republican China, 1861-1928
Man-Qing baishi 滿清稗史
Man-Qing yeshi 满清野史
pages    1  2  3  4  5  6    prev | next