Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--1861-1911--Biography

pages    1  2     prev  | next
Cai E zhuan 蔡鍔傳
Cai E 蔡鍔
Cixi waiji 慈禧外紀. [China under the Empress dowager. Chinese]
Guofu nianbiao 國父年表
Huang Xing nianpu 黄興年譜
Huang Xing pingzhuan 黃興評傳
Huang Xing 黄興
Huang Xing 黄興
Liang Qichao zhuan 梁啟超傳
Nantong Zhang Jizhi xiansheng zhuanji 南通張季直先生傳記
Qiu Jin nianpu ji zhuanji ziliao 秋瑾年譜及傳記資料
Qiu Jin nianpu 秋瑾年譜
Song Jiaoren 宋教仁
Sun Zhongshan nianpu 孫中山年譜
Sun Zhongshan zhuan 孫中山傳. [Sun Yat-sen, der Vater des neuen China. Chinese]
Tan Sitong nianpu 譚嗣同年譜
Tan Sitong zhuanlun 譚嗣同傳論
Zhang Jian de shengping 張謇的生平
Zhang Taiyan nianpu changbian 章太炎年譜長編
Zhang Taiyan 章太炎
pages    1  2     prev  | next