Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Politics and government--Song dynasty, 960-1279

pages    1  2  3    prev | next
Jiaji yigao 夾漈遺稿
Jiaji yigao 夾漈遺稿
Jiayou ji 嘉祐集
Jiayouji 嘉祐集
Jiezhai ji 絜齋集
Jingwen ji 景文集
Jingwen ji 景文集
Jiuhuang huomin shu 救荒活民書
Luzhaiji 魯齋集
Mengzhai ji 蒙齋集
Nanjian jiayi gao 南澗甲乙稿
Panzhou wenji 盤洲文集
Pengchengji 彭城集
Reform in Sung China : Wang An-shih (1021-1086) and his new policies. [安石及其新政]
Song siliu hua 宋四六話
Songdai tianchaiguan zhidu yanjiu 宋代添差官制度硏究
Songji sanchao zhengyao 宋季三朝政要
Tang yu Bei Song huanguan yanjiu 唐與北宋宦官硏究. [A study of eunuchs in Tang and Northern Song China]
Wang Anshi bianfa 王安石變法
Wang Anshi pingzhuan 王安石評傳
pages    1  2  3    prev | next