Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Economic conditions--Qing dynasty, 1644-1911

pages    1     prev  |  next
Chinese society in the eighteenth century
Chūgoku kinsei shakai keizaishi 中國近世社會經濟史
Honorable merchants : commerce and self-cultivation in late imperial China
Ming-Qing zibenzhuyi mengya yanjiu lunwenji 明清資本主義萌芽研究論文集
Qing shilu jingji ziliao jiyao 清實錄經濟資料輯要
Qingdai jingjishi jianbian 清代經濟史簡編, 1644-1840
Qingdai qianqi nongye zibenzhuyi mengya chutan 清代前期農業資本主義萌芽初探
Shijiu shiji houbanqi de Zhongguo caizheng yu jingji 十九世紀後半期的中國財政與經濟
Zhongguo jindai jingjishi tongji ziliao xuanji 中國近代經濟史統計資料選輯
Zhongguo jindaishi luncong 中國近代史論叢. 第2輯
pages    1     prev  |  next