Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Taiwan 臺灣--History--To 1895

pages    1     prev  |  next
China's conquest of Taiwan in the seventeenth century : victory at Full Moon
Haishang jianwenlu dingben 海上見聞錄定本
The island of Formosa : historical view from 1430 to 1900
Jinghai jilüe 靖海紀略 [I]. Jinghai jilüe 靖海紀略 [II]
Lice huichao 蠡測彙鈔
Local government and rural areas in Taiwan during the Ch'ing dynasty
Mingji Helanren qinju Penghu candang 明季荷蘭人侵據彭湖殘檔
Ping Tai jishi benmo 平臺紀事本末
Qingdai Taiwan nongmin qiyi shiliao xuanbian 清代臺湾農民起義史料選編
Taiwan Lin Shuangwen Qiyi ziliao xuanbian 臺湾林爽文起義資料選編
Taiwan lishi zhaji 台灣歷史札記
Taiwan riji yu bingqi 臺灣日記與稟啓
Taiwan Zheng Chenggong yanjiu lunwenxuan 臺湾鄭成功研究論文選
Xianwang shilu jiaozhu 先王實錄校注
Zheng Chenggong yanjiu 鄭成功研究
Zheng Chenggong yu gaoshanzu 鄭成功與高山族
Zheng Chenggong 鄭成功
pages    1     prev  |  next