Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Imprints

pages    1  2  3     prev  | next
Bai Song yichan fu 百宋一廛賦. Yiyun shushe Song-Yuanben shumu 藝芸書舍宋元本書目. Yuanshi yiwen jinshilu 袁氏藝文金石錄
Baijinglou cangshu tibaji 拜經樓藏書題跋記. Baijinglou cangshu tibaji fulu 拜經樓藏書題跋記附錄
Bei Wei yishukao 北魏逸書考
Bu Liao Jin Yuan yiwenzhi 補遼金元藝文志
Bu sanshi yiwenzhi 補三史藝文志. [Liaoshi yiwenzhi 遼史藝文志. Jinshi yiwenzhi 金史藝文志. Yuanshi yiwenzhi 元史藝文志]
Cangyuan qunshu jingyanlu 藏園羣書經眼錄
Chongwen zongmu 崇文總目. Chongwen zongmu fulu 崇文總目附錄
Chongxiu Qingshi yiwenzhi 重修清史藝文志
Les documents chinois de la troisième expédition de Sir Aurel Stein en Asie centrale
Dushu minqiu ji : fu kanwu 讀書敏求記 : 附刊誤
Dushu minqiu ji 讀書敏求記
Dushu suoji 讀書瑣記. Zhengtang zhaji 鄭堂札記
Fanshu ouji xubian 販書偶記續編
Fanshu ouji 販書偶記
Guji congkao 古籍叢考
Guji daodu 古籍導讀
Gujin dianji jusan kao 古今典籍聚散考
Guoshi jingjizhi 國史經籍志. Guoshi jingjizhi fulu 國史經籍志附錄
Gushu jingyanlu 古書經眼錄
Gushu tongli 古書通例
pages    1  2  3     prev  | next