Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Painters--China--Ming-Qing dynasties, 1368-1911--Biography

pages    1  2     prev  | next
Chen Hongshou nianpu 陳洪綬年譜
Cheng Zhengkui 程正揆
Christian faith in the art of Wu Li (1632-1718)
Fei Danxu 費丹旭
Hansongge tanyi suolu 寒松閣談藝瑣錄
Hongren Kuncan 弘仁髠殘
Huang Shen 黄慎
Jiang Baoling 蔣寶齡
Ming sijia zhuan : Shen Zhou, Wen Zhengming, Tang Yin, Qiu Ying 明四家傳 : 沈周, 文徵明, 唐寅, 仇英
Mingdai si da huajia 明代四大畫家
Mingmo Wu Yushan xiansheng linianpu 明末吳漁山先生歷年譜. [Wu Yushan xiansheng nianpu 吳漁山先生年譜]
Tang Bohu 唐伯虎
Wang Fu 王紱
Wang Shishen 汪士慎
Wang Yuanqi 王原祁
Wen Zhengming 文徴明
Wu Li 吳歷
Wu Li 吳歷
Xiang Shengmo 項聖謨
Xiao Yuncong (1596-1669) jiqi shanshui huihua 蕭雲從 (1596-1669) 及其山水繪畫. [Xiao Yuncong (1596-1669) and his landscape paintings]
pages    1  2     prev  | next