Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Economic conditions--To 1644

pages    1     prev  |  next
Hanshu shihuozhi 漢書食貨志. Bangji huibian 邦計彙編. Bu Songshu shihuozhi 補宋書食貨志
Jindai jingji shilüe 金代經濟史略
Juntianzhi de yanjiu 均田制的研究. [Kindensei no kenkyū 均田制の研究. Chinese]
Liang Fangzhong jingji shi lunwenji bubian 梁方仲經濟史論文集補編
Lidai shihuozhi jinyi 歷代食貨志今譯. Shiji pingzhunshu, Huozhi liezhuan, Hanshu shihuozhi 史記平准書, 貨殖列傳, 漢書食貨志
Lidai shihuozhi jinyi. Jinshu shihuozhi, Weishu shihuozhi, Suishu shihuozhi 歷代食貨志今譯. 晉書食貨志, 魏書食貨志, 隋書食貨志
Liu Yan pingzhuan 劉晏評傳 : 附年譜
Liuchao jingjishi 六朝經濟史
Nan-Bei Chao jingji shitan 南北朝經濟試探
Nan-Bei Chao jingjishi 南北朝經濟史
Qidan shehui jingji shigao 契丹社會經濟史稿
Shina shakai keizaishi kenkyū 支那社會經濟史硏究
Song Yuan Ming jingji shigao 宋元明經濟史稿
Wei Jin Nan-Bei Chao Sui Tang jingji shigao 魏晉南北朝隋唐經濟史稿
Xi Han jingjishi 西漢經濟史
Zhongguo gudai jingji jianshi 中國古代經濟簡史
Zhongguo gudai jingji sixiang ji zhidu 中國古代經濟思想及制度. [Shina kodai keizai shisō oyobi seido 支那古代經濟思想及制度. Chinese]
Zhongguo jingjishi ziliao. Qin Han Sanguo bian 中國經濟史資料. 秦漢三國編
Zhongguo shehui jingjishi 中國社會經濟史
pages    1     prev  |  next