Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Authors, Chinese--Qing dynasty, 1644-1911--Biography

pages    1     prev  |  next
Fusheng liuji 浮生六記
Fusheng liuji 浮生六記. Fenti Shen sanbai chushi Fusheng liuji 分題沈三百處士浮生六記. Fusheng liuji xu 浮生六記序. Fusheng liuji ba 浮生六記跋. Chongkan Fusheng liuji xu 重刊浮生六記序. Fusheng liuji nianbiao 浮生六記年表
Fusheng liuji 浮生六記. Six Chapters of a Floating Life
Jin Shengtan zhuan 金聖歎傳
Kang Youwei 康有為
Lü Liuliang nianpu 呂留良年譜
Lun Yan Fu yu Yanyi mingzhu 論嚴復與嚴譯名著
Pu Songling nianpu 蒲松齡年譜
Song Pingzi pingzhuan 宋平子評傳
Tao'an mengyi 陶庵夢憶
Wei Shuzi nianpu 魏叔子年譜
Wu Jianren yanjiu ziliao 吳趼人研究資料
Wu Jingzi zhuan 吳敬梓傳
Yan Fu zhuan 嚴復傳
Yan Fu 嚴復
Zeng Pu yanjiu 曾樸研究
pages    1     prev  |  next