Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo gudai kexuejia de gushi 中國古代科學家的故事
AuthorCai Jingfeng 蔡景峰, fl. 1978
Liu Lingcang 劉凌滄, 1907-1992
Huang Jun 黄均, 1914-
Li Xibi 李希泌, 1918-2006
Pub. LocationBeijing 北京PublisherZhongguo shaonian ertong chubanshe 中國少年兒童出版社
Date1978Phys. Desc.2, 162 p. : ill. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberQ141.G821 C255 1978
Zhongguo gudai kexuejia de gushi 中國古代科學家的故事 / Cai Jingfeng, Li Xibi deng bianxie 蔡景峰, 李希泌等編寫 ; [chatu Liu Lingcang, Huang Jun, Hou Shuyan 插圖劉凌滄, 黄均, 候叔彥].
Cover title also in Pinyin: Zhong guo gu dai ke xue jia de gu shi.
Title: Zhong guo gu dai ke xue jia de gu shi.
Subject(s)Scientists--China--Biography--Juvenile literature
SeriesShaonian baike congshu 少年百科叢書
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition北京第1次印刷Rec. #10163
LCCN79-840995OCLC24343110