Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Faguo guojia tushuguan Ming-Qing Tianzhujiao wenxian 法國國家圖書館明清天主教文獻. Chinese Christian texts from the National Library of France. Textes chrétiens chinois de la Bibliothèque nationale de France
AuthorBibliothèque nationale (France). Département des manuscrits
Standaert, Nicolas 鐘鳴旦
Dudink, Ad 杜鼎克
Monnet, Nathalie 蒙曦
Pub. LocationTaibei Shi 台北市PublisherTaipei Ricci Institute 利氏學社
Date2009Phys. Desc.26 v. : ill. l 21.5 cm.
LocationHallway CasesCall NumberBX1665.A24 B526 2009
Faguo guojia tushuguan Ming-Qing Tianzhujiao wenxian 法國國家圖書館明清天主教文獻 = Chinese Christian texts from the National Library of France = Textes chrétiens chinois de la Bibliothèque nationale de France / edited by Nicolas Standaert 鐘鳴旦, Ad Dudink 杜鼎克, Nathalie Monnet 蒙曦.

法國國家圖書館明清天主教文獻目次 (Note: arranged by category: Author/Title, and BnF Chinois manuscript number in brackets):
Philosophy (Coimbra) / Theology:
v. 1.: 1. Alfonso Vagnone 高一志. Xiushen xixue 修身西學. [3396-3397] -- 2. anon. Wang yi wenhe 王宜溫和. [3457] -- 3. anon. Wangzheng xu chen 王政須臣. [3458] -- 4. anon. Zhizheng yuanben 治政源本. [3459] -- 5. anon. Zhimin xixue 治民西學. [3460] - 6. Alfonso Vagnone 高一志. Feilu dahui 斐錄答彙 (only juan xia). [3394].
vol. 2: 7. Alfonso Vagnone 高一志. Qijia xixue 齊家西學 (only juan 3-5). [3398] -- 8. Alfonso Vagnone 高一志. Huanyu shimo 寰宇始末. [6859] -- 9. Antonio de (Santa María) Caballero 利安當 OFM. Wanwu benmo yueyan 萬物本末約言. [6971] -- 10. Niccolò Longobardo 龍華民. Linghun daoti shuo 靈魂道體說. [6874] -- 11. Martino Martini 衛匡國. Zhenzhu lingxing lizheng 真主靈性理證. [6931] -- 12. Lodovico Buglio 利類思. Chaoxing xueyao 超性學要 (prefaces and fanli 凡例 only). [6907,6910] -- 13. Gabriel de Magalhaes 安文思. (Chaoxing xueyao:) Fuhuo lun 復活論 (prefaces only). [7009 II]
vol. 3: 14. Raimundo del Valle 賴蒙篤 OP. Xingshen shiyi 形神實義. [6969] -- 15. anon. Sanyi shengxue 三一聖學. [6926]

Humanistic writings:
vol. 4: 16. Alfonso Vagnone 高一志. Lixue guyan 勵學古言. [3393] - 17. Alfonso Vagnone 高一志. Shiwei 十慰. [3402] - 18. Alfonso Vagnone 高一志. Zesheng shipian 則聖十篇. [7191] - 19. Nicolas Trigault 金尼閣. Kuangyi 況義 [9269].

Renaissance sciences:
20. Johann Schreck 鄧玉函. Taixi renshen shuogai 泰西人身說概. [5130] - 21. Lodovico Buglio 利類思. Shizi shuo 獅子說. [5444] - 22. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Yanqi tushuo 驗氣圖説. [5662].
Appendix: 23. Han Lin 韓霖 & Zhang Geng 張賡 (attributed) Shengjiao xinzheng 聖教信證. [6905].

Geography and astronomy:
vol. 5: 24. Niccolò Longobardo 龍華民. Dizhen jie 地震解. [5442] -- 25. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Kunyu gezhi lüeshuo 坤輿格致略說. [4922] -- 26. anon. Yutu huiyan 輿圖彚言. [4937] -- 27. Johann Adam Schall von Bell 湯若望. Ceshi lüe 測食略. [4921]. -- 28. Ferdinand Verbiest 南懷仁. (Qinding xinli) Ceyan jilüe 欽定新曆測驗紀略. [4992]. -- 29. Kangxi 13 nian suici jiayin (1674) yue wuxing lingfan shixian li 康熙十三年嵗次甲寅月五星淩犯時憲曆. [4926]. -- 30. Claudio Filippo Grimaldi 閔明我. Jiaoshi biao 交食表. [5007] -- 31. Claudio Filippo Grimaldi 閔明我. Fangxing tujie 方星圖解. [4928].

Chinese converts:
vol. 6 32. Yang Tingyun 楊廷筠 (comp.). Juejiao tongwen ji 絕徼同文紀 [9254] -- 33. Yang Tingyun 楊廷筠. Daiyi xupian 代疑續篇 [7111] -- 34. Duan Gun 段袞 & Han Lin 韓霖. Bianjiao lun 辨教論 [7113] -- 35. Wang Zheng 王徵. Renhui yue 仁會約 [7348] -- 36. Duxingzhai zhuren 獨醒齋主人 Geyan liuze 格言六則 [7276] -- vol. 7 37. Fan Zhong 范中. Tianzhu shengjiao xiaoyin 天主聖教小引 [7058] -- 38. (I) Zhang Geng 張賡. Tianxue jiehuo 天學解惑 [6879] -- 39. (II) Lin Guangyuan 林光元. Dianjin shuo 點金說 -- 40. Zhang Geng 張賡. Tianzhu qinli lingxi gaojie er yaogui zhi li 天主親立領洗告解二要規之理 [7249] -- 41. Li Jiugong 李九功. Lixiu yijian 勵脩一鑑 (juan 1-2) [6876][6878] -- 42. Zhou Zhi 周志. Tianxue mengyin 天學蒙引 / Rensheng simo 人生四末 [7065] -- 43. Qian Mingyin 錢明印. Bianhuo lun 辨惑論 [6945] -- 44. Li Mei 李梅. Lingming shenghuo jielüe 靈明生活解略 [7051 I] -- 45. Li Mei 李梅. Haishui di 海水滴 [7051 II] -- 46. Li Mei 李梅. Juehuo ji 爝火集 [7051 III]
vol. 8 - 47. Feng Wenchang 馮文昌. Shi'erwei zongtu xiangzan 十二位宗徒像讚 [6811] -- 48. Lu Xiyan 陸希言. Xinke zhubao dan 新刻主保單 [7416] -- 49. Zhang Xingyao 張星曜. Tian Ru tongyi kao 天儒同異考 [7171] -- 50. Zhang Xingyao 張星曜. Shengjiao zanming 聖教贊銘 [7067 I] -- 51. anon. Shengren zongtu shisi wei xingshi 聖人宗徒十四位行實 [7067 II] -- 52. anon. Zongling tianshen Mi-ge-er zan 總領天神彌格爾賛 [7067 III]
vol. 9 -- 53. anon. Untitled [collection of sermons for every day of the ecclesiastical year 1690[-1691] (Kangxi 28/29)] [7406][7407]
vol. 10 - 53. anon. Untitled [collection of sermons for every day of the ecclesiastical year 1690[-1691] (Kangxi 28/29)] (continuation) [7406] [7407]
vol. 11 -- 53. anon. Untitled [collection of sermons for every day of the ecclesiastical year 1690[-1691] (Kangxi 28/29)] (continuation) [7406] [7407] -- 54. Guo Tingchang 郭廷裳. Taiping wannian shu 太平萬年書 [4935 I] -- 55. Guo Tingchang 郭廷裳. Nanjing Luo zhujiao shendao beiji 南京羅主教神道碑記 [4935 II] -- 56. Chen Xun 陳薰. Kaitian baoyao 開天寶鑰 [7043] -- 57. anon. (Surgiyen 蘇爾金) Shengjiao zhenshi liyi 聖教真實利益 [7248] -- 58. anon. Pomi 破迷 [7110]
vol. 12 - 59. Joseph Marie Anne de Moyriac de Mailla 馮秉正 & Thomas Yang 楊多默 SJ. Penglai jishuo 朋來集說 [7055] -- 60. Depei 德沛 Shijian lu 實踐錄 [3445] -- 61. Renzhai zhuren 任齋主人 Wen Shishi yan lunhui 問釋氏言輪廻 (Wen Shishi lunhui da 問釋氏輪廻答 ) [7173] -- 62. Copies of collective letters of Christians at Xi'an and Beijing to the Pope [1332] -- 63. Yu Mi 俞蔤 Xiabing lu 夏冰錄 [3422][3423]

Biographies of missionaries and converts:
64. Xiong Shiqi 熊士旂 & Zhang Chun 張焞. Zhang Mige'er yiji 張彌格爾遺蹟 [1016 VI-VIII] -- 65. Zhang Geng 張賡. Ti-ni-xiao shiji 悌尼削世紀 [1016 IX] -- 66. Xiong Shiqi 熊士旂 & Zhang Chun 張焞. Zhang Shi 張識( Zhang Mige'er yiji 張彌格爾遺蹟) [1098] -- 67. Xie Maoming 謝懋明Mike'er yiban bianyan 彌克兒遺斑弁言 [7188 I] -- 68. Zhang Shi 張識. Tianzhu hong'en xu 天主洪恩序 [7188 II] -- 69. Zhang Shi. Jing li yu 警隸語 [7188 III] -- 70. Étienne Fabre (Le Fèvre) 方德望 & Wang Zheng 王徵. Du Ao-ding xiansheng donglai duhai ku ji 杜奧定先生東來渡海苦跡 [1021] -- 71. He Shizhen 何世貞. Xu Jia-lu zhuan 許嘉祿傳 [1022] -- 72. Philippe Couplet 栢應理. Xu Guangqi xinglüe 徐光啟行略 [1023] -- 73. Xu Yu 許玉. Huang Qing chifeng tairuren xianbi Xu Taiyiren xingshi 皇清敕封太孺人顯妣徐太宜人行實 [1025] -- 74. Tomás Pereira 徐日昇 & Antoine Thomas 安多. Nan xiansheng xingshu 南先生行述 [1032] - 75. anon. Taixi Yin Jue-si xiansheng xinglüe 泰西殷覺斯先生行略 [1096]

Biblical history:
vol. 13 -- 76. anon. (Adrien Grelon?). Gusheng xingshi 古聖行實 (life of the prophets Jesaja, Elia, Elisa, Jeremia, and Daniel) [6763] -- 77. anon. (Adrien Grelon?). Gusheng xingshi 古聖行實 (life of David and Salomo) [6762] -- 78. anon. Shengshi 聖史 : Ma-jia-pou 瑪加剖 (Machabees) [6766] -- 79. anon. Wanwu shiyuan 萬物始元 [6927] -- 80. anon. Shan-song xingshi 衫松行實 (life of Samson, etc.) [6765]. vol. 14 -- 81. anon. Shengjian qieyao 聖鑑切要 [6769] -- 82. Joseph Marie Anne de Moyriac de Mailla 馮秉正. Shengjing guangyi 聖經廣 [6804] -- 83. anon. Shijie yuanben, Tianzhu shijie, Shijie benyi 十誡原本,天主十誡,十誡本意 [7276 III] -- 84. anon. Zhenfu baduan 真福八端 [7276 X]

Biographies of saints and miracle stories:
vol. 15 -- 85. anon. Tianzhu shengjiao shengji lüe 天主聖教聖蹟略[6813] -- 86. Manuel Dias Jr 陽瑪諾. Sheng Ruose xingshi 聖若瑟行實 [6748 I] -- 87. anon. Sheng Ruose daowen 聖若瑟禱文 [6748 II] -- 88. Joseph de Prémare 馬若瑟. Sheng Ruose zhuan 聖若瑟傳 [6747] -- 89. Niccolò Longobardo 龍華民. Sheng Ruosafa shimo 聖若撒法始末 [6758] -- 90. Francisco González de San Pedro 羅森鐸, OP. Shengnü Luosha xingshi 聖女羅洒行實 [6770] -- 91. anon. (Philippe Couplet). Sheng Bo-er-ri-a xingshi 聖玻耳日亞行實 [6812] -- 92. Dominique Parrenin 巴多明. Jimei pian 濟美篇 [6776].

Apologetic writings, memorials and edicts:
vol. 16 -- 93. He Shizhen 何世貞. Chongzheng bibian 崇正必辯[5002] -- 94. Francesco Brancati 潘國光. Wei lai bian lun 未來辯論 [7145]. - - 95. anon. Bianxue cunlan 辯學存覽 [7158] -- 96. anon. (Western missionary). Bianwu 辯誣 [7159] -- 97. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Wang ze bian 妄擇辯 [4993] -- 98. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Wang tui jixiong bian 妄推吉凶辯 [4995] -- 99. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Wang zhan bian 妄占辯 [4998].

Edicts and memorials:
100. Rouyuan tedian 柔遠特典 [1327] -- 101. anti-Christian memorial of Fan Shaozuo 樊紹祚 [9255] -- 102. Ignaz Kögler 戴進賢, etc. Rui jian lu 睿鑑錄 [1337].-- appendix -- 103. Yuzhi shi 御製詩 (poems for Francesco Sambiasi 畢方濟) [1323].

Sacraments, liturgy and sermons:
104. Giulio Aleni 艾儒略. Mi-sa jiyi 彌撒祭義 [7277]
vol. 17 -- 105. Pedro de la Piñuela 石鐸琭 OFM. Ting Mi-sa fanli 聼彌撒凡例 [7424] -- 106. anon. Yu Mi-sa gongcheng 與彌撒功程 [7438] -- 107. anon. Fu Mi-sa liyi 輔彌撒禮儀 [7439] -- 108. Francesco Brancati 潘先生 & Girolamo de Gravina 賈先生. Sheng An-de-le zongtu zhanli 聖安德肋宗徒瞻禮 [7405] -- 109. anon. Xisi jianglai shenpan 細思將來審判 [7069] -- 110. anon. Jiangdao bian 講道編 [7071]
vol. 18 -- 111. Jacques Motel 穆迪我. Shengxi guiyi 聖洗規儀 [7250] -- 112. Francisco Peris OFM. 卞芳世 Jinjiao lingxi jielu 進教領洗捷錄 [7252] -- 113. anon. Tianzhu jiaoyao: Jiangling shengshui wenda天主教要: 將領聖水問答 [7256] -- 114. anon. Jianzhen wenda 堅振問答 [7257] -- 115. Giulio Aleni 艾儒略 (& Lazzaro Cattaneo 郭仰鳳). Huizui yaozhi 悔罪要指 [7270] -- 116. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Gaojie yuanyi 告解原義 [7272] -- 117. anon. Gaojie siyao 告解四要 [7276 VIII] -- 118. Giulio Aleni 艾儒略. Shengti yaoli 聖體要理 / Shengti daowen 聖體禱文 [7284] -- 119. Francesco Brancati 潘國光. Shengti guiyi 聖體規儀 [7288] -- 120. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Shengti dayi 聖體答疑 [7290] -- 121. anon. Shengti wenda 聖體問答 [7297] -- 122. anon. Ling shengti jianyao 領聖體緊要 [7276 VI] -- 123. anon. Lingxi wenda 領洗問答 [7254 I]. -- 124. anon. Shengjiao yaojing 聖教要經 [7254 II] -- 125. anon. Gaojie wenda 告解問答 [7254 III] -- 126. anon. Shengti wenda 聖體問答 [7254 IV] -- 127. Lodovico Buglio 利類思. Shanzhong yiying lidian 善終瘞塋禮典 [7401] -- 128. Lodovico Buglio 利類思. Yiwangzhe rike jing 已亡者日課經 [7397] -- 129. anon. Tonggong dan 通功單 (only three of the 130 virtually identical sheets) [7441]
vol. 19 -- 130. Lodovico Buglio 利類思. Siduo dianyao 司鐸典要 [7298] -- 131. anon. (Philippe Couplet). Tianzhu shengjiao yong zhanli dan 天主聖教永瞻禮單 [7429] -- 132. Iacomo Rho 羅雅谷. Zhaike 齋克 [7341] [7342]

Rules for associations:
vol. 20 -- 133. Francesco Brancati 潘國光. Tianshen huike 天神會課 [6958] -- 134. anon. (Pedro de la Piñuela 石鐸琭, OFM). Sheng Fang-ji-ge disanhui huigui 聖方濟各第三會會規 [7446] -- 135. anon. (preface: José Soares 蘇霖). Shengmu lingbaohui gui 聖母領報會規 [7413] -- 136. anon. Shengti huigui 聖體會規 [7296] -- 137. anon. (preface: de Mailla 馮秉正). Shengti ren'ai jing guitiao 聖體仁愛經規條 [7293] -- 138. anon. (Nicolas Raux CM). Shengshi wenda 聖事問答 [7447 I-IX] -- 139. Dominique Parrenin 巴多明. Dexing pu 德行譜 [6772] -- 140. Philippe Couplet 栢應理. Tianzhu shengjiao yong zhanli dan 天主聖教永譫禮單 (one-folio sheet). [7276XII].

Prayers, prayer books and meditation:
vol. 21 -- 141. anon. Tianzhu shengjiao zongdu neijing 天主聖教 總牘内經 [7346] -- 142. Pedro de la Piñuela 石鐸琭, OFM & Manuel de San Juan Bautista o de La Bañeza 利安寧, OFM, part of a prayerbook, zongdu 總牘, j. 5, ff. 39-63 [7420] -- 143. (Innocent XI). Shengjiao zong dishiyi wei Yi-na-zeng-jue xin pan dashe nianzhu shengpai shengxiang deng enshe tiaolüe 聖教宗第十一位意納增爵新頒大赦念珠聖牌聖像等恩赦條略 [7276 II] -- 144. Iacomo Rho 羅雅谷. Qiushuo 求說 [7311] -- 145. Iacomo Rho 羅雅谷. Tianzhu jingjie 天主經解 [7313] -- 146. Iacomo Rho 羅雅谷. Shengmu jingjie 聖母經解 [7316] -- 147. Lodovico Buglio 利類思. Shengmu xiao rike 聖母小日課 [7393] -- 148. Pedro de la Piñuela 石鐸琭, OFM. Shengmu huaguan jing 聖母花冠經 [7422] -- 149. anon. (Chinese) Modao shengong 默道神功 [7339] -- 150. anon. Bari moxiang caopian 八日默想草篇 [7068].
vol. 22 - 151. anon. Ye-su hui li 耶穌會例 [7445] -- 152. Gaspar Ferreira 費奇規. Moxiang gongfu 默想工夫 [7332] -- 153. anon. Tianzhu Ye-su shengji 天主耶穌聖蹟 [6721] -- 154. anon. (Thomas Yang, SJ). Sizheng enyan 思正恩言 [7462]

Theological, catechical and spiritual writings:
vol. 23 -- 155. Manuel Dias, Jr. 陽瑪諾. Tang jingjiao beisong zhengquan 唐景教碑頌正詮 (partially) [1190] -- 156. anon. Jesuits Tianzhu jiaoyao 天主教要 [7373] -- 157. Zhu Yupu 朱毓朴 (& Rui de Figueiredo). Shengjiao yuanliu 聖教源流 (only part 3, juan 1, 彌撒 ; juan 2, 持齋 ) [6882] -- 158. Niccolò Longobardo 龍華民. Sishuo 死說 [6872] -- 159. Niccolò Longobardo 龍華民. Zuiren xiang lüeshuo 罪人像略說 [6873] -- 160. Yan Weisheng 顏維聖. Tianzhu shenpan mingzheng 天主審判明證 [6881 I] -– 161. anon. (Giulio Aleni). Tianzhu shengjiao zhaishuo 天主聖教齋說 [6881 II] -- 162. Manuel Dias, Jr. 陽瑪諾 Tianxue juyao 天學舉要 [6900][6901] -- 163. Iacomo Rho 羅雅谷. Shengji baiyan 聖記百言 [7329] -- 164. António de Gouvea 何大化. Tianzhu shengjiao mengyin yaolan 天主聖教蒙引要覽 [6928].
vol. 24 -- 165. Ferdinand Verbiest 南懷仁. Jiaoyao xulun 教要序論 [6972] -- 166. Philippe Couplet 栢應理. Simo zhenlun 四末真論 [6998] -- 167. Philippe Couplet 栢應理. Tianzhu shengjiao bai wenda 天主聖教百問答 [7002] -- 168. Pedro de la Piñuela 石鐸琭 OFM. Aijin lianling shuo 哀矜煉靈說 [7033] -- 169. Pedro de la Piñuela 石鐸琭 OFM. Dashe jielüe 大赦解略 [7275] -- 170. anon. (MEP, Sichuan) I Tiantang zhilu 天堂直路 [7246] -- 171. II Shengjiao yaoli 聖教要理 (Yaoli wenda 要理問答) -- 172. III Qiu zhuji shi 求諸己式 -- 173. anon. (Charles Maigrot). Tianzhu shengjiao gaojie daoli 天主聖教告解道理 [7276 I] -- 174. anon. Jiushi shenghao laili 救世聖號來歷 [7276 IX] -- 175. anon. Tianzhu shengxiang laili 天主聖像來歷 [7276 XI]
vol. 25 - 176. Juan de Astudillo 艾若望 OP. Aide zhong yili zhi bian 愛德中義利之辯 [7070] -- 177. Benyi jushi 本一居士. Jinshan lu 進善錄 [7440] -- 178. Charles Maigrot 顏璫. Tianzhu shengjiao yaoli 天主聖教要理 [7304] -- 179. Joseph Marie Anne de Moyriac de Mailla 馮秉正. Shengshi churao 盛世芻蕘 (only section 2 :jiushu 救贖) [7052] -- 180. untitled dialogue [7076] -- 181. Wenguzi 溫古子 (Joseph de Prémare). Liushu shiyi 六書實義 [906] -- 182. anon. "passages de la 3e dissertation" [9220].

Figurism / accomodation theology:
vol. 26 -- 183. anon. (Joachim Bouvet). Tianxue benyi 天學本義 [7160] -- 184. Joachim Bouvet 白晉. Gujin jingtian jian 古今敬天鑑 [7161] -- 185. anon. (Joachim Bouvet). Gujin jing tian jian 古今敬天鑑 [7162] -- 186. anon. Zaowuzhu zhenlun 造物主真論 (alias: Gujin jingtian jian 古今敬天鑑 ) [7163] -- 187. Joseph de Prémare 馬若瑟. Tianxue zonglun 天學總論 [7165 I] -- 188. Joseph de Prémare 馬若瑟. Jingzhuan zhongshuo 經傳眾說 [7165 II] -- 189. anon. Auctoritates pro T'ien et Xam ti [7167 I] -- 190. anon. Auctoritates pro quaest. Conf.ii [7167 II] -- 191. anon. Auctoritates pro quaest. Avorum [7167 III].

Subject(s)Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits--Chinese collection--Catholic authors
Catholic Church--China--Apologetic works--Ming dynasty, 1368-1644
Catholic Church--China--Apologetic works--Qing dynasty, 1644-1911--Sources
Catholic Church--China--Doctrines--17th-18th centuries--Sources
Chinese Christians--Writings on Christianity--Sources
Christianity--China--Sources
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryEdition初版Rec. #10606
ISBN9789572984833