Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Koushushi yanjiu fangfa 口述史研究方法
AuthorLi Xiangping 李向平
Wiest, Jean-Paul 魏揚波
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai renmin chubanshe 上海人民出版社
Date2010Phys. Desc.3, 2, 239 p. ; 21 cm.
LocationDirector's OfficeCall NumberD16.14.L59 2010
Koushushi yanjiu fangfa 口述史研究方法 / Li Xiangping, Wei Yangbo zhu 李向平, 魏揚波著.
Bibliography: p. [229]-237.

Contents 简:
前言魏扬波
第一章. 口述史研究概论. 一.口述史(学)的基本定义. 二.当代中国口述史的发展. 三.国外口述史研究要述. 四.中外口述史研究的比较.
第二章. 口述史的访谈方法. 一.口述史:一种“对话之旅”. 二.口述访谈法的质性研究特征. 三.口述访谈的基本方法.
第三章. 口述史研究方法. 一.访谈方法的创造与参与. 二.口述史研究方法的反思. 三.口述研究的效度与信度.
第四章. 口述史研究的设计. 一.口述史研究的理论准备. 二.研究类型:单人或多人访谈. 三.访谈对象的选择与确定. 四.访谈问题与大纲设计.
第五章. 进入访谈. 一.结构式访谈. 二.非结构式访谈. 三.半结构性访谈. 四.深度访谈. 五.叙事访谈法. 六.事件访谈法. 七.田野访谈法. 八.焦点团体访谈法. 九.访谈问题类型.
第六章.口述资料的整理与使用. 一.从口述到文本. 二.口述资料的整理方式. 三.口述资料与文献史料的互证. 四.口述资料的保存与使用.
第七章. 口述史访谈资料的分析. 一.访谈资料的基本分析方法. 二.访谈资料的话语分析. 三.口述资料的叙事分析. 四.口述资料的阅读形式.
第八章. 口述史研究的理论建构.一.口述资料的个案局限. 二.口述资料的分类编码. 三.从访谈资料到理论抽样. 四.口述史论著的写作.
第九章. 口述史访谈的研究伦理. 一.何谓研究伦理? 二.口述史研究伦理的若干原则.
参考文献. 后记.

Contents (繁)
前言魏揚波
第一章. 口述史研究概論. 一.口述史(學)的基本定義. 二.當代中國口述史的發展. 三.國外口述史研究要述. 四.中外口述史研究的比較.
第二章. 口述史的訪談方法. 一.口述史:一種“對話之旅”. 二.口述訪談法的質性研究特徵. 三.口述訪談的基本方法.
第三章. 口述史研究方法. 一.訪談方法的創造與參與. 二.口述史研究方法的反思. 三.口述研究的效度與信度.
第四章. 口述史研究的設計. 一.口述史研究的理論準備. 二.研究類型:單人或多人訪談. 三.訪談對象的選擇與確定. 四.訪談問題與大綱設計.
第五章. 進入訪談. 一.結構式訪談. 二.非結構式訪談. 三.半結構性訪談. 四.深度訪談. 五.敘事訪談法. 六.事件訪談法. 七.田野訪談法. 八.焦點團體訪談法. 九.訪談問題類型.
第六章.口述資料的整理與使用. 一.從口述到文本. 二.口述資料的整理方式. 三.口述資料與文獻史料的互證. 四.口述資料的保存與使用.
第七章. 口述史訪談資料的分析. 一.訪談資料的基本分析方法. 二.訪談資料的話語分析. 三.口述資料的敘事分析. 四.口述資料的閱讀形式.
第八章. 口述史研究的理論建構.一.口述資料的個案局限. 二.口述資料的分類編碼. 三.從訪談資料到理論抽樣. 四.口述史論著的寫作.
第九章. 口述史訪談的研究倫理. 一.何謂研究倫理?二.口述史研究倫理的若干原則.
參考文獻. 後記.

Pinyin:
Qiányán wèiyángbō
Dì yīzhāng. Kǒushù shǐ yánjiū gàilùn. Yī. Kǒushù shǐ (xué) de jīběn dìngyì. Èr. Dāngdài zhōngguó kǒushù shǐ de fāzhǎn. Sān. Guó wài kǒushù shǐ yánjiū yào shù. Sì. Zhōngwài kǒushù shǐ yánjiū de bǐjiào.
Dì èr zhāng. Kǒushù shǐ de fǎngtán fāngfǎ. Yī. Kǒushù shǐ: Yīzhǒng “duìhuà zhī lǚ”. Èr. Kǒushù fǎngtán fǎ de zhí xìng yánjiū tèzhēng. Sān. Kǒushù fǎngtán de jīběn fāngfǎ.
Dì sānzhāng. Kǒushù shǐ yánjiū fāngfǎ. Yī. Fǎngtán fāngfǎ de chuàngzào yǔ cānyù. Èr. Kǒushù shǐ yánjiū fāngfǎ de fǎnsī. Sān. Kǒushù yánjiū de xiào dù yǔ xìn dù.
Dì sì zhāng. Kǒushù shǐ yánjiū de shèjì. Yī. Kǒushù shǐ yánjiū de lǐlùn zhǔnbèi. Èr. Yánjiū lèixíng: Dān rén huò duō rén fǎngtán. Sān. Fǎngtán duìxiàng de xuǎnzé yǔ quèdìng. Sì. Fǎngtán wèntí yǔ dàgāng shèjì.
Dì wǔ zhāng. Jìnrù fǎngtán. Yī. Jiégòu shì fǎngtán. Èr. Fēi jiégòu shì fǎngtán. Sān. Bàn jiégòu xìng fǎngtán. Sì. Shēndù fǎngtán. Wǔ. Xùshì fǎngtán fǎ. Liù. Shìjiàn fǎngtán fǎ. Qī. Tiányě fǎngtán fǎ. Bā. Jiāodiǎn tuántǐ fǎngtán fǎ. Jiǔ. Fǎngtán wèntí lèixíng.
Dì liù zhāng. Kǒushù zīliào de zhěnglǐ yǔ shǐyòng. Yī. Cóng kǒushù dào wénběn. Èr. Kǒushù zīliào de zhěnglǐ fāngshì. Sān. Kǒushù zīliào yǔ wénxiàn shǐliào de hù zhèng. Sì. Kǒushù zīliào de bǎocún yǔ shǐyòng.
Dì qī zhāng. Kǒushù shǐ fǎngtán zīliào de fēnxī. Yī. Fǎngtán zīliào de jīběn fēnxī fāngfǎ. Èr. Fǎngtán zīliào de huàyǔ fēnxī. Sān. Kǒushù zīliào de xùshì fēnxī. Sì. Kǒushù zīliào de yuèdú xíngshì.
Dì bā zhāng. Kǒushù shǐ yánjiū de lǐlùn jiàngòu. Yī. Kǒushù zīliào de gèàn júxiàn. Èr. Kǒushù zīliào de fēnlèi biānmǎ. Sān. Cóng fǎngtán zīliào dào lǐlùn chōuyàng. Sì. Kǒushù shǐlùn zhù de xiězuò.
Dì jiǔ zhāng. Kǒushù shǐ fǎngtán de yánjiū lúnlǐ. Yī. Héwèi yánjiū lúnlǐ? Èr. Kǒushù shǐ yánjiū lúnlǐ de ruògān yuánzé.
Cānkǎo wénxiàn. Hòujì.

Subject(s)Oral History--Methodology
Oral history--Handbooks, manuals, etc.
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionRicci Institute LibraryEdition第1版Rec. #12248
ISBN978-7-208-09135-1