Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo zhuming de ziran fengjing 中國著名的自然風景
AuthorQin Huaibi 秦淮碧
Rong Yongzhi 容詠之, fl. 1970-1976
Shan Quan 山泉
Pub. LocationJiulong 九龍PublisherZhonghua shuju Xianggang fenju 中華書局香港分局
Date1975Phys. Desc.59, 48, 55, 57 p. : ill., maps, facsims. ; 18 cm.
LocationStacksCall NumberDS711.Z486 Q564 1975
Zhongguo zhuming de ziran fengjing 中國著名的自然風景 / Qin Huaibi deng bianzhu 秦淮碧等編著.
Cover title.
Contents: Qin Huaibi 秦淮碧: Guilin shanshui 桂林山水 -- Rong Yongzhi 容詠之 : Meili de Fuchun Jiang 美麗的富春江 -- Rong Yongzhi 容詠之: Fuli de Jiangnan 富麗的江南 -- Shan Quan 山泉: Lu Shan de gushi 廬山的故事.
Title: Guilin shanshui 桂林山水.
Title: Meili de Fuchun Jiang 美麗的富春江.
Title: Fuli de Jiangnan 富麗的江南.
Title: Lu Shan de gushi 廬山的故事.
Subject(s)China--Description and travel--1949-1975
Guilin 桂林 (Guangxi Sheng 廣西省)--Description and travel
Fuchun Jiang 富春江--Description and travel
Jiangsu Sheng 江蘇省--Description and travel
Zhejiang Sheng 浙江省--Description and travel
Lu Shan 廬山--Description and travel
Rivers--China
Mountains--China
SeriesZhonghua wenku xuanji 中華文庫選輯
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition合訂本Rec. #14690
LCCN77-835537OCLC20320568