Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Qingdai Beijing zhuzhici 清代北京竹枝詞
AuthorYang Miren 楊米人, fl. 1740-1815
Kong Shangren 孔尚任, 1648-1718
De Shuoting 得碩亭
Lu Gong 路工, fl. 1950-1961
Pub. LocationBeijing 北京PublisherBeijing chubanshe 北京出版社
Date1962Phys. Desc.[2], 170 p. ; 20 cm.
LocationStacksCall NumberPL2557.B355 Y264 1962
Qingdai Beijing zhuzhici 清代北京竹枝詞 : Shisan zhong 十三種 / Yang Miren deng zhu 楊米人等著 ; Lu Gong bianxuan 路工編選.

Contents: Yan jiu zhuzhici 燕九竹枝詞 / Kong Shangren deng zhu 孔尚任等著 -- 2. Dumen zhuzhici 都門竹枝詞 / Yang Miren zhu 楊米人著 -- 3. Yantai kouhao yi bai zhong 燕臺口號一百種 / yiming 佚名 -- 4. Dumen zhuzhici 都門竹枝詞 / yiming 佚名 -- 5. Caozhu yi chuan 草珠一串 / De Shuoting zhu 得碩亭著 -- 6. Xu Dumen zhuzhici 續都門竹枝詞 / Xue Qiushi zhu 學秋氏著 -- 7. Dumen zayong 都門雜詠 / Yang Jingting zhu 楊静亭著 -- 8. Yantai zhuzhici 燕臺竹枝詞 / He Er zhu 何耳著 -- 9. Zengbu Dumen zayong 增補都門雜詠 / Li Jingshan zhu 李静山著 -- 10. Dumen jibian bai yong 都門紀變百詠 / Liuxi Funong shi, Qingcun Qilu shi zhuan 疁西復儂氏, 青村杞廬氏撰 -- 11. Jinghua bai’er zhuzhici 京華百二竹枝詞 / Lanling Youhuansheng zhu 蘭陵憂患生著 -- 12. Jinghua kanggai zhuzhici 京華慷慨竹枝詞 / Wu Luru zhu 吾廬孺著 -- 13. Bai xi zhuzhici 百戲竹枝詞 / Li Shengzhen zhu 李聲振著.
影印本.

Subject(s)Chinese poetry--China--Beijing
Beijing 北京--Social life and customs
Beijing 北京--Poetry
Poetry of places--China--Beijing
Chinese poetry--Qing dynasty, 1644-1911
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 第1次印刷Rec. #14814
OCLC34403693