Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Haiyu 海語
AuthorHuang Zhong 黃衷, 1474-1553
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai guji chubanshe 上海古籍出版社
Date1993Phys. Desc.p. 117-136 : ill., maps ; 19 cm.
LocationHallway CasesCall NumberHF408.C44 1993
Haiyu 海語 / Huang Zhong zhuan 黃衷撰.
Reprint of: Siku quanshu 四庫全書 ; 第594冊.
Siku quanshu 四庫全書. Shibu 史部十一. Dililei 地理類, Waiji zhi shu 外紀之屬.
Each page represents 2 leaves of the original.

N.B.: This set is a reduced format copy of the 1984 Taiwan Shangwu yinshuguan 臺灣商務印書館 edition, reproduced from the collection in possession of the Guoli gugong bowuyuan 國立故宮博物院.

Yingyin Wenyuan Ge Siku quanshu 景印文淵閣四庫全書 ; 594.
Each page represents 2 leaves of the original.

Xi Man congxiao 溪蠻叢笑 / Zhu Fu zhuan 朱輔撰 -- Zhenla fengtu ji 真臘風土記 / Zhou Daguan zhuan 周達觀撰 -- Daoyi zhilue 島夷志略 / Wang Dayuan zhuan 汪大淵撰 -- Chaoxian fu 朝鮮賦 / Dong Yue zhuan 董越撰 -- Haiyu 海語 / Huang Zhong zhuan 黃衷撰 -- Dong Xiyang kao 東西洋考 / Zhang Xie zhuan 張燮撰 -- Zhifang waiji 職方外紀 / Xiyang Ai Rulue zhuan 西洋艾儒略撰 -- Chiya 赤雅 / Kuang Lu zhuan 鄺露撰 -- Chaoxian zhi 朝鮮志 / 不著撰人 -- Kunyu tushuo 坤輿圖說 / Xiyang Nan Huairen zhuan 西洋南懷仁撰 -- Yiyu lu 異域錄 / Jueluo Tulichen zhuan 覺羅圖理琛撰 -- Haiguo Wenjian lu 海國聞見錄 / Chen Lunjiong zhuan 陳倫炯撰.

Subject(s)China--History--Song dynasty, 960-1279--Sources
China--Commerce--History--Song dynasty, 960-1279
China--Commerce--Song dynasty, 960-1279--Sources
Voyages and travels
East Asia--Description and travel
Southeast Asia--Description and travel--15th-16th centuries
SeriesShanchuan fengqing congshu 山川風情叢書
Rec. TypeBook (Text in Collection)LanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryEdition第1版Rec. #14833
ISBN7532515931LCCN95-464722OCLC32186278