Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Hua-Fan hehe tongshu 華番和合通書. [BnF Chinois 7491]
AuthorBall, Dyer 波乃耶, 1796-1866
Pub. Location---Publisher---
Date1844Phys. Desc.dig.pdf. [59 leaves. : ill.]
LocationDigital ArchivesCall NumberCE37.B366 1844d
Hua Fan he he tong shu 華番和合通書 / [Dyer Ball zuan 波乃耶纂].
Almanac for: 道光二十四年 (1844-1845).

Contents : I. 東西洋球圖 Dong Xi yang qiutu. II. 天地出產禽獸畧 Tiandi chu chan qin shou lüe. III. 論星儀師生問荅 Lun xingyi shisheng wenda. IV. 古今紀事錄Gujin jishi lu. V. 眞神天皇上帝親諭十條聖誡略解 Zhenshen tianhuang shangdi qinyu shitiao shengjie lüejie. VI. 論悔罪信耶穌 Lun huizui xin Yesu. VII. 論罪之報 Lun zui zhi bao. VIII. 鴉片進中國畧 Yapian jin Zhongguo lüe [鴉片來中國統計若干列 Yapian lai Zhongguo tongji ruogan lie]. IX. 勸戒鴉片煙眞良言 Quanjie yapian yan zhenliang yan. IX. 豆蔻樹略論 Douhoushu lüelun. XI. 戒酒文Jiejiu wen. XII. 論過年之道 Lun guonian zhi dao. XIII. 日月交蝕定識文 Riyue jiaoshi dingshi wen. XIV. 日月刻度通書 Riyue kedu tongshu.
Online at Gallica.
Also online at National Library of Denmark.
Cf. Wylie. Memorials, p. 110, 1no.13.
Local access [Ball-Huafan.pdf]

Subject(s)Protestant missions--China--19th century
Almanacs, Chinese
Calendar, Chinese
Christianity--Miscellanea
Rec. TypeDigital Book (PDF)LanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryRec. #17978