Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Taishō shinshū Daizōkyō 大正新修大藏經. [Da zangjing 大藏經. Japanese & Chinese]
AuthorTakakusu Junjirō 高楠順次郎, 1866-1945
Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭, 1872-1933
Pub. LocationTōkyō 東京PublisherTaishō Issaikyō Kankōkai 大正一切經刊行會
Date1924-1932Phys. Desc.85 v. : ill. ; 27 cm.
LocationSilver RoomCall NumberBQ1210.T35 1924
Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku henshū 高楠順次郎, 渡邊海旭編輯.
Colophon title: The Tripitaka in Chinese; revised, collated, added, rearranged and edited.
"Society for the Publication of the Taisho Edition of the Tripitika, 1924-1932"
Published: Taishō 大正13-Shōwa 昭和7 [1924-1932]
Citation: Cf. Wilkinson, Chinese History, a manual, pp. 578-579.

Contents: Chinese titles(pinyin): Di 1-2 卷. Ahan bu 阿含部 -- 3-4. Benyuan bu 本綠部 -- 5-8. Banruo bu 般若部 -- 9. Fahua bu 法華部. Huayan bu 華嚴部 (上) -- 10. Huayan bu 華嚴部 (下)-- 11. Baoji bu 寶積部 (上) -- 12. Baoji bu 寶積部 (下). Niepan bu 涅槃部 -- 13. Da ji bu 大集部 -- 14-17. Jingji bu 經集部 -- 18-21. Mijiao bu 密教部 -- 22-24. Lü bu 律部 -- 25. Shijinglun bu 釋經論部 (上). -- 26. Shijinglun bu 釋經論部 (下). Pitan bu 毘曇部 (I). -- 27-29. Pitan bu 毘曇部 (II-IV) -- 30. Zhongguan bu 中觀部. Yujia bu 瑜伽部 (上) -- 31. Yujia bu 瑜伽部 (下) -- 32. Lunji bu 論集部 -- 33-39. Jingshu bu 經疏部 -- 40. Lüshu bu 律疏部. Lunshu bu 論疏部 (I) -- 41-43. Lunshu bu 論疏部 (II-IV) -- 44. Lunshu bu 論疏部 (V). Zhuzong bu 諸宗部 (I) -- 45-48. Zhuzong bu 諸宗部 (II-V) -- 49-52. Shizhuan bu 史傳部 -- 53. Shihui bu 事彙部 (上) -- 54. Shihui bu 事彙部 (下). Waijiao bu 外教部 -- 55. Mulu bu 目錄部 -- 56-61. Xu jingshu bu 續經疏部 --62. Xu lüshu bu 續律疏部 -- 63-69. Xu lunshu bu 續論疏部 (I-VII) -- 70. Xu lunshu bu 續論疏部 (VIII). Xu zhuzong bu 續諸宗部 (I) -- 71-83. Xu zhuzong bu 續諸宗部 (II-XIV). -- 84. Xu zhuzong bu 續諸宗部 (XV). Xitan bu 悉曇部 -- 85. Guyi bu 古逸部. Yisi bu 疑似部.

Contents (Romaji): 1-2. Agon bu -- 3-4. hon'en bu -- 5-8. Hannya bu -- 9. Hokke bu, kegon bu (jō) -- 10. Kegon bu (ge) -- 11. Hōshaku bu (jō) -- 12. Hōshaku bu (ge), Nehan bu -- 13. Taishū [Daijū] bu -- 14-17. Kyōshū [Kyōjū] bu -- 18-21. Mikkyō bu -- 22-24. Ritsu bu --25. Shakukyōron [Shakkyōron] bu (jō) -- 26. Shakukyōron [Shakkyōron] bu (ge), Bidon bu I -- 27-29. Bidon bu II-IV -- 30. Chūgan bu, Yuga bu (jō) -- 31. Yuga bu (ge) -- 32. Ronshū bu -- 33-39. Kyōsho bu -- 40. Rissho bu, Ronsho bu I -- 41-43. Ronsho bu II-IV -- 44. Ronsho bu V. Shoshū bu I -- 45-48. Shoshū bu II-V -- 49-52. Shiden bu -- 53. Jii bu (jō) -- 54. Jii bu (ge), Gekyō bu --55. Mokuroku bu -- 56-61. Zoku kyōsho bu -- 62. Zoku rissho bu -- 63-69. Zoku ronsho bu I-VII -- 70. Zoku ronsho bu VIII, Zoku shoshū bu I -- 71-83. Zoku shoshū bu II-XIV -- 84. Zoku shoshū bu XV, Shittan bu-- 85. Koitsu bu, Giji bu.

Contents: 1-2. 阿含部 3-4. 本緣部 -- 5-8. 般若部 -- 9. 法華部. 華嚴部 (上) -- 10. 華嚴部 (下) -- 11. 寶積部 (上) -- 12. 寶積部 (下) 涅槃部 -- 13. 大集部 -- 14-17. 經集部 -- 18-21. 密教部 -- 22-24. 律部 -- 25. 釋經論部 (上) -- 26. 釋經論部 (下)・毘曇部 I -- 27-29. 毘曇部 II-IV -- 30. 中觀部・ 瑜伽部 (上) -- 31. 瑜伽部(下) -- 32. 論集部 -- 33-39. 經疏部 -- 40. 律疏部・論疏部 I -- 41-43. 論疏部 II-IV -- 44. 論疏部 V・諸宗部 I -- 45-48. 諸宗部 II-V -- 49-52. 史傳部 -- 53. 事彙部 (上) -- 54. 事彙部 (下)・外教部 -- 55. 目錄部 -- 56-61. 續經疏部 -- 62. 續律疏部 -- 63-69. 續論疏部 I-VII -- 70. 續論疏部 VIII. 續諸宗部 I -- 71-83. 續諸宗部 II-XIV -- 84. 續諸宗部 XV. 悉曇部 -- 85. 古逸部. 疑似部.

Added keywords: complete Buddhist canon, Fojiao 佛教, Shijiao 釋教; Buddhist scriptures: sūtra (jing 經), vinaya (lü 律, law), sāstra (lun 論, treatise); Tripitaka, San zangjing 三藏經.

Subject(s)Da zangjing 大藏經
Buddhism--Sacred books
Tripitaka--Chinese
Rec. TypeBookLanguageJapanese-Chinese
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #190
LCCN73-815311OCLC19721662