Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Sin Sosŏl, pŏnan (yŏk) sosŏl 新小說 · 飜案<譯>小說. [Han'guk kaehwagi munhak ch'ongsŏ 韓國開化期文學叢書 ; 1]
AuthorKim Yun-sik [Gim Yunsik] 김 윤식 = 金 允植, b. 1936
Han'gukhak Munhŏn Yŏn'guso [Hangukhak Munheon Yeonguso] 한국학 문헌 연구소 = 韓國學文獻研究所
Pub. LocationSŏul 서울PublisherAsea Munhwasa 亞細亞文化社
Date1978Phys. Desc.10 volumes : illustrations ; 23 cm.
LocationDir. Office Gallery NorthCall NumberPL972.5.Y535 1978
Sin Sosŏl, pŏnan (yŏk) sosŏl 新小說 . 飜案<譯>小說 / Han'gukhak Munhŏn Yŏn'guso p'yŏn 韓國學文献研究所編 ; p'yŏnjip wiwŏn Kim Yun-sik 編輯委員金允植 [and others].
Colophon inserted in each vol.
Collection of photoreproductions with original title pages.

1. Hyŏl ŭi nu, kwi ŭi sŏng, pinsangsŏl -- 2. Ch'iaksan, songnoegŭm, kŭmsu hoeŭirok, kyŏngse chong -- 3. Sŏlchungmae, ŭnsegye, ch'ŏlsegye, Hongdohwa -- 4. Chayu chong, sŏngsan myŏnggyŏng, moktanbyŏng, moktanhwa, ssangokchŏk -- 5. Kumagŏm, hwasegye, wŏnjodo, tonggak hanmae, chuksŏru -- 6. Komokhwa, wŏlha kain, hwanggŭm t'ap, sach'ŏn ch'omok, ch'up'ung kamsurok -- 7. Ch'uwŏksaek, haengnakto, tugyŏnsŏng -- 8. Hwa ŭi hyŏl, hyŏnmigyŏng, myŏngwŏlchŏng, hwajunghwa -- 9. Kuŭisan, pihaengsŏn, manin'gye -- 10. Chaebongch'un, okgon kirok, wanwŏllu, masannu.

1. 血의淚. 鬼의聲. 鬢上雪 -- 2. 雉岳山. 松籟琴. 禽獸會議錄. 警世鍾 -- 3. 雪中 梅. 銀世界. 鐵世界. 紅桃花 -- 4. 自由鍾. 聖山明 鏡. 牧丹屛. 牧丹花. 雙玉笛 -- 5. 驅魔劔. 花世 界. 鴛鴦圖. 東閣寒梅. 竹西樓 -- 6. 枯木花 . 月下佳人. 黄金塔. 山川草木. 秋風感樹錄 --7. 秋月色. 行樂圖. 杜鵑聲 -- 8. 花의血. 顯微鏡 . 明月亭. 話中話 -- 9. 九疑山. 飛行船. 만인계 -- 10. 再逢春. 玉壺奇緑. 玩月樓. 馬山淚.

Subject(s)Korean fiction--1894-1919
Korean literature--1894-1919
SeriesHan'guk kaehwagi munhak ch'ongsŏ 韓國開化期文學叢書 ; 1
Rec. TypeBookLanguageKorean
CollectionKorean LibraryRec. #19628
LCCN78826688OCLC25159518