Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhouyi zhushu ji buzheng 周易注疏及補正. [Yijing 易經. 1963]
AuthorKong Yingda 孔穎達, 574-648
Ruan Yuan 阮元, 1764-1849
Wang Bi 王弼, 226-249
Pub. LocationTaibei 臺北PublisherShijie shuju 世界書局
Date1963Phys. Desc.1 v. (various pagings) ; 20 cm.
LocationDir. Office GalleryCall NumberPL2464.Z6 K85 1963
Zhouyi zhushu ji buzheng 周易注疏及補正. Cover title.
Contents: Zhouyi zhengyi 周易正義 / Wang Bi, Han Kangbo zhuan 王弼, 韓康伯撰; Kong Yingda shu 孔穎達疏. Zhouyi shiwen 周易釋文 / Lu Deming zhuan 陸德明撰. Zhouyi zhengyi jiaokanji 周易正義校勘記, Zhouyi shiwen jiaokanji 周易釋文校勘記 / Ruan Yuan dengzhuan 阮元等撰 ; Lu Xuanxun zhailu 盧宣旬摘錄. Zhouyi lüeli 周易略例 / Wang Bi zhuan 王弼撰 ; Xing Shu zhu 邢[玉+壽]注. Zhouyi lüeli jiaokanji 周易略例校勘記 / Ruan Yuan dengzhuan 阮元等撰 ; Lu Xuanxun zhailu 盧宣旬摘錄. Zhouyi bushu 周易補疏 / Jiao Xun zhuan 焦循撰. Zhouyi jijie 周易集解 / Li Dingzuo zhuan 李鼎祚撰.
Subject(s)Yijing 易經
Yijing 易經--Commentaries
SeriesShisanjing zhushu buzheng 十三經注疏補正 ; 1
Zhongguo xueshu mingzhu 中國學術名著 ; 第6輯
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #2200
OCLC24835707