Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xue Angfu Zhao Shanqing sanqu ji 薛昂夫趙善慶散曲集
AuthorXue Angfu 薛昂夫, 13th/14th cent.
Zhao Shanqing 趙善慶, 13th/14th cent.
Lu Bangshu 陸邦樞
Lin Zhida 林致大
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai guji chubanshe 上海古籍出版社
Date1988Phys. Desc.5, 6, 102 p. : ill. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2564.4.H78 1988
Xue Angfu Zhao Shanqing sanqu ji 薛昂夫趙善慶散曲集 / Xue Angfu, Zhao Shanqing zhuan 薛昂夫, 趙善慶撰 ; Lu Bangshu, Lin Zhida jiaozhu 陸邦樞, 林致大校注.
Subject(s)Sanqu 散曲
Qu 曲--Yuan dynasty, 1260-1368
SeriesYuan-Ming sanqu jikan 元明散曲集刊
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版Rec. #2456
ISBN7532504506LCCN89-149723OCLC22311342