Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xujiahui cangshulou Ming-Qing Tianzhujiao wenxian 徐家匯藏書樓明清天主教文獻. [Chinese Christian texts from the Zikawei Library]
AuthorStandaert, Nicolas 鐘鳴旦
Dudink, Ad 杜鼎克
Huang Yi-Long 黃一農
Chu Ping-Yi 祝平一
Gu Baogu 顧保鵠
Xujiahui cangshulou 徐家滙藏書樓
Pub. LocationTaibei Xian 臺北縣PublisherFuren daxue Shenxueyuan 輔仁大學神學院
Date1996Phys. Desc.5 v. (8, 2621 p.) ; 22 cm.
LocationHallway CasesCall NumberBX1665.A2 H85 1996
Edited by Nicolas Standaert, Adrian Dudink, Yi-Long Huang, Ping-Yi Chu = 鍾鳴旦, 杜鼎克, 黃一農,祝平一等編. 顧保鵠序.
Title in English on verso of t.p.: Chinese Christian texts from the Zikawei Library.
Table of contents also in English.

Volume 1:
1. Matteo Ricci 利瑪竇, Zhai zhi 齋旨, with appendix: Siduo huaren jiuyao 司鐸化人九要 (1A old ms., incomplete; 1B modern ms., complete).
2. Xu Guangqi 徐光啟, Pi Shishi zhuwang 闢釋氏諸妄 (1615?), copy of printed ed. (cf. Bibliothèque nationale, Paris, Chinois 7103) a version which differs from that published in Tianzhujiao Dongchuan wenxian xubian 天主教東傳文獻續編 (2.617-652)
3. Diego de Pantoja 龐迪我, Sabatino de Ursis 熊三拔, Zoushu 奏疏 (memorial, 1616)
4. Xiong Shiqi 熊士旂, Cedai jingyu 策怠警喻 (ca. 1621)
5. Giulio Aleni 艾儒略, Wanwu zhenyuan 萬物真源 (1628), repr. Peking 1791 (main text conform to original ed.)
6. Ding Zhilin 丁志麟, Yang Qiyuan chaoxing shiji 楊淇園超性事跡 (ca. 1628)
7. Alfonso Vagnone 高一志, Tongyou jiaoyu 童幼教育 (ca. 1628)
8. Francesco Sambiasi 畢方濟, Shui da Hua da 睡答畫答 [睡畫二答] (1629)
9. Alfonso Vagnone 高一志, Tuiyan zhengdao lun 推驗正道論 ; Zizhou oubian 諮周偶編 (c.q. Zouzi oubian 諏諮偶編, cf. ECCP 317)

Volume 2:
10. Alfonso Vagnone 高一志, Qijia xixue 齊家西學 (ca. 1633)
11. Han Lin 韓霖, Duo shu 鐸書 (1641)
12. João Monteiro 孟儒望, Tianxue sijing 天學四鏡 or Zhaomi jing 炤迷鏡 (1643)
13. Francesco Sambiasi 畢方濟, Bi Fangji zouzhe 畢方濟奏摺 (memorial, 1645)
14. Li Sixuan 李嗣玄, Siji Ai xiansheng xingji 思及艾先生行蹟 (ca. 1650)
15. Five large one-folio sheets (ca. 1661), João Soeiro, Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言
16. Johann Adam Schall, Tang Ruowang hewen 湯若望賀文, or Zengyan 贈言 (1661)
17. Buglio, de Magalhães, Verbiest, Li Leisi An Wensi Nan Huairen zoushu 利類思安文思南懷仁奏疏 (memorial, 1669)

Volume 3:
18. Anon., Daoxuejia zhuan 道學家傳 (c. 1684, enlarged in c. 1730, copy of 1865)
19. Lu Picheng 陸丕誠, (Feng Tianxue) Xu Qiyuan xingshi xiaoji 奉天學徐啟元行實小記 (1701)
20. Anon., Qinming chuanjiao yueshu 欽命傳教約述 (ca. 1714)
21. Anon., Annan fujiao xiansheng 安南副教先生 (ca. 1740)
22. Anon. (convert), Xingli canzheng 性理參證 (1756 or 1696)

Volume 4:
23. Fang Xun 方塤, Xiwangleiyan 息妄類言 (1766)
24. Anon. (Pierre Hoang?), Shengjiao shuji jipian 聖教書籍記篇 (1601-1776; 7 short texts, a.o. Huang Mingqiao 黃鳴喬, Tianxue chuangai 天學傳概, (1639)
25. Luo Mingyao 羅明堯 (Daxi shanji 大西山畸, Duoma shi 多瑪氏), Gezhi aolüe 格致奧略 (1820)

Volume 5:
26. Mgr. Ludovico Conte de Besi (Vicar Apostolique of Jiangnan), Ben zhujiao Leisi Luo 本主教類思羅 (pastoral instructions, ca. 1845)
27. Anon. (Catechist), Zhaoran gonglun 昭然公論 (Ash Wednesday 1846, Pamphlet against Mgr. de Besi and his Vicar General Daimu 代牧 Gotteland)
28. Claude Gotteland (Nan Gelu 南格祿), Wubanglun 誣謗論 (ca. 1846, refutation of no. 26)
29. Huang Entong 黃恩彤, censor, memorial (1848) in favor of Christianity; Huang Entong hujiao zoushu 黃恩彤護教奏疏.
30. Mgr. Joseph-Martial Mouly 孟, Tianzhujiao zouzhe 天主教奏摺 (1855)
31. Anon., Xingxin bian 醒心編 (anti-Christian, 1868, extracts from Pixie jishi 闢邪紀事)
32. Anon., Shengjiao yu gao 聖教諭稿, fuza 附雜 (Jiangnan, 1867-1886)
33. Pierre Hoang 黃伯祿, Zhuzha Shanghai zhujiao Zhong-Fa zhiguan biao 駐劄上海主教中法職官表 (tables, 1846-1908)
34. Anon., Jiaotang maidi gongjian 教堂買地公件 (1865-1892)
35. Anon., Tianzhu Tang jishi ji 天主堂基石記 (1863-1892, preceded by twelve inscriptions, notes, etc. from the period 1635-1800)
36. Li Gong Wenyu shuzha 李公問漁書札 (letters by and to Li Di 李杕, d. 1911)
37. Anon., Jiangnan Yuying Tang ji 江南育嬰堂記( 卷二), draft history of the T'ou-se-wei (Tushanwan 土山灣) orphanage at Zikawei (1864-1912).
For description of all 37 texts, see the catalog of the Fujen Zikawei collection in Sino-Western Cultural Relations Journal XVIII (1996).

Subject(s)Xujiahui cangshulou 徐家滙藏書樓
Catholic learning and scholarship--China--Sources
Chinese literature--Catholic authors
Christianity--China--Sources
Christianity--China--Apologetic works
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryRec. #25
ISBN957-98886-0-4OCLC37884018