Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Lunheng : wai shiyizhong 論衡 : 外十一種
AuthorWang Chong 王充, 27-97?
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai guji chubanshe 上海古籍出版社
Date1992Phys. Desc.4, 890 p. ; 19 cm.
LocationReading RoomCall NumberB128.W253 L8 1992
Lunheng 論衡 : wai shiyizhong 外十一種 / Wang Chong zhuan 王充撰.
Reprint. Originally published: Qinding Siku quanshu 欽定四庫全書 (Zibu 子部, group 862).
Each page represents 2 leaves of the original.

Contents: Lunheng 論衡 / Wang Chong zhuan 王充撰 -- Fengsu tongyi 風俗通義 / Ying Shao zhuan 應劭撰 -- Feng shi wenjianji 封氏聞見記 / Feng Yan zhuan 封演撰 -- Shangshu gushi 尚書故實 / Li Chuo zhuan 李綽撰 -- Guanqi xiayu 灌畦暇語 / bu zhuzhuanren 不著撰人 -- Chunmingtui chaolu 春明退朝錄 / Song Minqiu zhuan 宋敏求撰 -- Song Jingwen biji 宋景文筆記 / Song Qi zhuan 宋祁撰 -- Dongyuanlu 東原錄 / Gong Dingchen zhuan 龔鼎臣撰 -- Wangshi tanlu 王氏談錄 / Wang Qinchen zhuan 王欽臣撰 -- Zhushi 麈史 / Wang Dechen zhuan 王得臣撰 -- Wenchang zalu 文昌雜錄 : buyi 補遺 / Pang Yuanying zhuan 龐元英撰 -- Mengxi bitan 夢溪筆談 : bu bitan 補筆談 / Shen Kuo zhuan 沈括撰.

Subject(s)Philosophy, Chinese
Philosophy, Chinese--221 B.C.-960 A.D.
Rites and ceremonies--China
China--Encyclopedias and dictionaries
China--Social life and customs--221 B.C.-960 A.D.
China--History--Tang dynasty, 618-907--Sources
China--History--Song dynasty, 960-1279--Anecdotes
SeriesSiku biji xiaoshuo congshu 四庫筆記小說叢書 ; 第2輯
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryEdition第1版Rec. #4125
ISBN7532513114LCCN94-123134OCLC29322159