Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Jinren baihua wenxuan 近人白話文選
AuthorWu Dunsheng 吳遁生
Zheng Cichuan 鄭次川, fl. 1912-1933
Wang Yunwu 王雲五, 1888-1979
Zhu Jingnong 朱經農, 1887-1951
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date[1926]Phys. Desc.2 v. (various pagings) ; 20 cm.
LocationStacksCall NumberPL2622.J567 W838 1926
Jinren baihua wenxuan 近人白話文選 / Wu Dunsheng, Zheng Cichuan bianji 吳遁生, 鄭次川編輯 ; Wang Xiulu [Yunwu 雲五] 岫廬, Zhu Jingnong jiaoding 王岫廬, 朱經農校訂.
Added colophon title: Selections from contemporary Chinese pei-hua writers.
At head of title: Xin xuezhi gaoji zhongxue guoyu duben 新學制高級中學國語讀本.
Title: Selections from contemporary Chinese pei-hua writers.
Title: Xin xuezhi gaoji zhongxue guoyu duben 新學制高級中學國語讀本.
Library has v. 2.
Minguo 民國 15
Subject(s)Chinese prose literature--20th century
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition四版Rec. #7941
OCLC215045642