Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Dingjiaoben Xu Xiake youji 丁校本徐霞客遊記
AuthorXu Hongzu [Xiake] 徐宏祖[霞客], 1586-1641
Yang Jialuo 楊家駱
Ding Wenjiang 丁文江, 1887-1936
Wan Jiaxuan 萬稼軒, fl. 1974
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherDingwen shuju 鼎文書局
Date1974Phys. Desc.959, 3 p., [21] col. maps ; 22 cm.
LocationStacksCall NumberDS708.H7925 1974
Dingjiaoben Xu Xiake youji 丁校本徐霞客遊記 : [20卷] / Xu Hongzu zhuan 徐弘祖撰 ; Yang Jialuo zhubian 楊家駱主編.
Colophon title: Zhongguo xueshu leibian Xu Xiake youji 中國學術類編徐霞客遊記.
附: 1. Xu Xiake xiansheng nianpu 徐霞客先生年譜 / Ding Wenjiang zhuan 丁文江撰 -- 2. Xu Xiake youji ditu 徐霞客遊記地圖 / Ding Wenjiang hui 丁文江繪 -- 3. Xu Xiake yiwenkao 徐霞客佚文考 / Wan Jiaxuan zhuan 萬稼軒撰.
民國63 [1974].
Subject(s)Xu Hongzu [Xiake] 徐宏祖[霞客], 1586-1641--Journeys--China
Xu Hongzu 徐宏祖, 1568-1641--Journeys--China
Explorers--China--Ming dynasty, 1368-1644--Diaries
Physical geography--China--Ming dynasty, 1368-1644--Sources
China--Description and travel--Ming dynasty, 1368-1644
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #8138