Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo wenxue piping lunji 中國文學批評論集
AuthorZhu Dongrun 朱東潤, 1896-1988
Pub. LocationShanghai 上海PublisherKaiming shudian 開明書店
Date1947Phys. Desc.1, 178 p. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2264.W369 Z483 1947
Zhongguo wenxue piping lunji 中國文學批評論集 / Zhu Dongrun zhu 朱東潤著.
Contents: Sikong Tu shilun zongshu 司空圖詩論綜述 -- Canglang shihua canzheng 滄浪詩話參證 -- Shu Fang Hui shiping 述方回詩評 -- He Jingming piping lunshuping 何景明批評論述評 -- Shu Qian Qianyi zhi wenxue piping 述錢謙益之文學批評 -- Wang Shizhen shilun shulüe 王士禎詩論述略 -- Li Yu xiju lunzongshu 李漁戲劇論綜述 -- Yuan Mu wenxue piping lunshuping 袁枚文學批評論述評 -- Guwen sixiang lunshu ping 古文四象論述評.
民國36 [1947].
Subject(s)Chinese literature--History and criticism
SeriesKaiming wenshi congkan 開明文史叢刊
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition再版Rec. #8221
OCLC20173616