Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo wenxue yanjiu congbian 中國文學研究叢編. 第1輯
AuthorLongmen shudian 龍門書店
Zheng Zhenduo 鄭振鐸, 1898-1958
Chen Yanjie 陳延傑, fl. 1927-1969
Qian Zhongshu 錢鍾書, 1910-1998
Pub. LocationXianggang 香港PublisherLongmen shudian 龍門書店
Date1969Phys. Desc.8 v. in 2 (various pagings) ; 22 cm.
LocationStacksCall NumberPL2264.W369 L764 1969
Zhongguo wenxue yanjiu congbian 中國文學研究叢編. 第1輯 : [上下冊] / Longmen shudian bianxing 龍門書店編行.
Includes bibliographical references.

Contents: v. 1. Yanjiu Zhongguo wenxue de xin tujing 硏究中國文學的新途徑 / Zheng Zhenduo zhu 鄭振鐸著 -- v. 2. Wei-Jin shi yanjiu 魏晉詩硏究, Songshi zhi paibie 宋詩之派別 / Chen Yanjie zhu 陳延傑著 -- v. 3. Zhongguoshi yu Zhongguohua 中國詩與中國畫 / Qian Zhongshu zhu 錢鍾書著 -- v. 4. Huarui furen gongci kaozheng 花蕊夫人宮詞考證 / Pu Jiangqing zhu 浦江青著 -- v. 5. Zhongguo xiqu de xuanben 中國戲曲的選本 / Zheng Zhenduo zhu 鄭振鐸著 -- v. 6. Zhongguo xiaoshuo gailun 中國小說概論 / Yangu Wen (Shionoya On) 鹽谷温著 -- v. 7. Lun Zhongguo wenxue zhong de yinjie wenti 論中國文學中的音節問題 / Guo Shaoyu zhu 郭紹虞著 -- v. 8. Cong zhuyu binyu de fenbie tan guoyu juzi de fenxi 從主語賓語的分別談國語句子的分析 / Lü Shuxiang zhu 呂叔湘著.

Subject(s)Chinese literature
Chinese literature--History and criticism
Chinese language--Grammar
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #8453
OCLC49256498