Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Ming-Qing shi da jia chidu 明清十大家尺牘
AuthorZhonghua shuju 中華書局
Pub. LocationGuangzhou 廣州PublisherZhonghua shuju 中華書局
Date[1938]Phys. Desc.4 v. ([1000] p.) ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL1275.M564 Z476 1938
Ming-Qing shi da jia chidu 明清十大家尺牘 / Zhonghua shuju bianji 中華書局編輯.
Contents: v. 1. Wang Yangming chidu 王陽明尺牘 -- Gui Zhenchuan chidu 歸震川尺牘 -- Hou Chaozong chidu 侯朝宗尺牘 -- v. 2. Qian Muzhai chidu 錢牧齋尺牘 -- Gu Tinglin chidu 顧亭林尺牘 -- Fang Wangxi chidu 方望溪尺牘 -- You Xitang chidu 尤西堂尺牘 -- v. 3. Wu Guren chidu 吳穀人尺牘 -- Yao Jichuan chidu 姚姬傳尺牘 -- v. 4. Wang Taoyuan chidu 王弢园尺牘.
Title: Ming-Qing 明清 10 da jia chidu 大家尺牘.
Library has v. 2-4.
Minguo 民國 27
Subject(s)Chinese letters
Letter-writing, Chinese
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #8756
OCLC29355092